Login    
  
image
Szpital Przyjazny Kombatantom

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim od roku 2011 uczestniczy  w Programie „Szpitale Przyjazne Kombatantom”

Pełnomocnik ds. Kombatantów : 
                   Joanna Pawlaczyk

                   tel. 62 595 11 24
                   ul. Limanowskiego 20/22
                   budynek główny szpitala, administracja  pokój nr 5


Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.
Uprawnienia te wynikają z:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art.19
 2. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., nr 42 poz. 371).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Jednak szczególny szacunek wobec walczących o wolną i niepodległą Polskę wynika przede wszystkim z tradycji i nakazu moralnego.

PRZYJECIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ
ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Procedura obowiązuje oddziały szpitalne, poradnie oraz pracownie i zakłady specjalistyczne.

Pod pojęciem  „Osoba uprawniona”  rozumiemy pacjentów posiadających status:  
                    

 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • Zasłużonego Dawcę Przeszczepu,
 • inwalidy wojennego i wojskowego,
 • kombatanta oraz osób represjonowanych będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  (Dz.U. Z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika oraz weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacza opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2017r., poz.1386, art.5).


Na podstawie art. 47c  oraz art.57 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwe komórki organizacyjne Szpitala powinny udzielać inwalidom wojennym i wojskowym, niektórym osobom represjonowanym będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatantom, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych zwanym dalej „osobami uprawnionymi” świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenie nie będzie możliwe w dniu zgłoszenia, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

RODZAJE DOKUMENTÓW  UPRAWNIAJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ

 

 • kombatanci na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51,
 • osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52,
 • Zasłużony Dawca Przeszczepu na podstawie legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ” wydanej przez Ministra Zdrowia,
 • Honorowy Dawca Krwi na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Legitymacje przynależności do organizacji kombatanckiej nie są dokumentem określającym status kombatanta.


RODZAJE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • leczenie szpitalne
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • rehabilitacja lecznicza
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 

 

 • Podstawowa opieka zdrowotna  (poza kolejnością)
   - świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na ogólnych zasadach obowiązujących ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne (poza kolejnością i bez skierowania od lekarza) leczenie rehabilitacyjne (ze skierowaniem)
   - uprawnieni nie mają obowiązku posiadania skierowania do poradni specjalistycznej
   - świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów, po uzgodnieniu terminu wizyty w odpowiedniej rejestracji
 • Leczenie szpitalne (poza  kolejnością)
   - warunkiem przyjęcia do szpitala w trybie planowym jest posiadanie skierowania na leczenie szpitalne
   - leczenie szpitalne w trybie planowym odbywa się po uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za koordynację przyjęć w danym oddziale
   - pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są niezwłocznie
 • Badanie diagnostyczne (ze skierowaniem)
  Pracownie Rentgenodiagnostyki, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  - korzystanie z badań diagnostycznych wymaga każdorazowo skierowania od lekarza