image
Aktualności   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
[01-03-2012] Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 27 lutego 2012 r.

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem:

 

  1. z zakresu chorób wewnętrznych

  2. z zakresu kardiologii

  3. z zakresu pediatrii

  4. z zakresu neonatologii

  5. z zakresu chirurgii i traumatologii dziecięcej

  6. z zakresu neurologii

  7. z zakresu medycyny ratunkowej

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, wynoszącej 160 000 osób.

W Dziale Kadr Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 (pokój 20), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 7.30 do 14.30 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz „Warunki konkursu ofert”.

„Warunki konkursu ofert” wraz z treścią ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.osw.pl . Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń Szpitala.

Oferty należy składać w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, do dnia 15 marca 2012r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach, z napisem: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ......................” oraz danymi oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2012r. w Gabinecie Dyrektora ZZOZ o godz. 13.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 marca 2012r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala www.szpital.osw.pl .

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu

terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Warunki konkursu

Załącznik Nr 1  Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Projekt umowy


Napisany przez: lukasz
Data wysłania: 2012-03-01
Liczba wyświetleń: 775

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image