image
Aktualności   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
[09-12-2013] Konkurs ofert

 

 

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

 
ogłasza konkurs ofert na:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym.
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym.
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym,
dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, wynoszącej 160 000 osób.
W Dziale Kadr Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 (pokój Nr 16), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 7.30 do 14.30 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.osw.pl . Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń Szpitala.
Oferty należy składać w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, do dnia 20.12.2013 r. do godz. 12.30, w zamkniętych kopertach, z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez .................” oraz danymi oferenta.
Oferty składane za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, należy składać na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolskim
Sekretariat
Za termin złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej przyjmuje się datę i godzinę jej otrzymania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2013 r. w Gabinecie Dyrektora ZZOZ o godz. 14.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30.12.2013 r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala www.szpital.osw.pl
Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 
 
 
 
 

Napisany przez: pawelm
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 437

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image