image
Aktualności   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
[15-07-2010] Ogłoszenie - konkurs ofert dla oferentów

Ogłoszenie - Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie: kardiologii inwazyjnej , określonych w katalogu procedur
obowiązujących na podstawie odpowiednich Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
dla pacjentów leczonych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
(tel. sekretariat: 62 595 11 11; fax: 62 736 29 09)
ogłasza konkurs ofert dla oferentów
celem udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r.
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
(Dz. U. Nr 93, poz. 592)

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie: kardiologii inwazyjnej , określonych w katalogu procedur
obowiązujących na podstawie odpowiednich Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
dla pacjentów leczonych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania w/w świadczeń od 1 sierpnia 2010r.
Umowa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2011r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz wzór umowy można uzyskać w Sekretariacie
Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach, oznaczonych hasłem
„Konkurs w zakresie: kardiologii inwazyjnej ” oraz nazwą oferenta, należy składać w
terminie do 22 lipca 2010r.do godz. 11.00
w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Otwarcie ofert nastąpi z udziałem oferentów w dniu 22 lipca 2010r. o godz. 12.00
w Gabinecie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 lipca 2010r.
w Gabinecie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może
złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest
dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Napisany przez: deresinski
Data wysłania: 2010-07-15
Liczba wyświetleń: 1334

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image