image
Aktualności   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
[26-04-2010] Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, adres ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wlkp. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 101,05 m2 z przeznaczeniem na cele medyczne , położonego na terenie ZZOZ w Ostrowie Wlkp. przy ul. Limanowskiego 20/22- pomieszczenia Poradni Zdrowia Psychicznego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
1) nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz numer NIP i REGON oferenta;
2) aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika - dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
3) oferowaną stawkę czynszu nie niższą od czynszu wywoławczego ;
4)oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu i jego stanem technicznym,
5)oświadczenie o zapoznaniu się z szczegółowymi warunkami przetargu ,
6)zobowiązanie Oferenta, że jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy najmu.
7)dowód wpłaty wadium w wysokości 70 zł.

Czynsz wywoławczy 10 zł. netto za m 2 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2010 o godz. 11.00 w siedzibie ZZOZ w Ostrowie Wlkp. Pok. Nr 10
ZZOZ zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala ( pok. nr 10) w zaklejonych kopertach z napisami „przetarg na wynajem pomieszczeń” do dnia 30 kwietnia 2010 r. do godziny 10.00.
Z szczegółowymi warunki przetargu można zapoznać się w sekretariacie Szpitala , pok nr 10 , tel. 062 595 11 11, w godzinach 8.00-14.00.


Ostrów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2010.


Napisany przez: pawelm
Data wysłania: 2010-04-26
Liczba wyświetleń: 2714

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image